De witgoed reparatie specialist van Brabant!
Hulp nodig? Bel ons! +31 (0) 6 22178559

Algemene voorwaarden witgoed

Van Dijk Technische Dienst

Algemene voorwaarden witgoed

1. Definities

 • a) Van Dijk TD: Van Dijk Technische Dienst., gevestigd aan 32 Venuslaan, 4823EN, Breda, KvK 74334700;
 • b) Klant: de consument die een Overeenkomst afsluit met Van Dijk TD;
 • c) Overeenkomst: het contract tussen Van Dijk TD en de Klant met betrekking tot
  het abonnement op het Apparaat en verwante diensten waarop deze algemene
  voorwaarden van toepassing zijn;
 • d) Apparaat: het product van Van Dijk TD waarop de Klant een abonnement afsluit onder de Overeenkomst en eigendom is van Van Dijk TD;
 • e) Gebruik: gebruik van het Apparaat in overeenstemming met de Overeenkomst;
  f) Maandbedrag: de maandelijkse vaste vergoeding voor het Abonnement, zoals
  omschreven in de Overeenkomst;
 • g) Abonnement: de dienst waarbij een Apparaat aan de Klant ter beschikking wordt gesteld voor Gebruik, eventueel aangevuld met aanvullende diensten, zoals
  vastgelegd in de Overeenkomst;
 • h) Website: de website www.vandijktd.nl;
 • i) Vergoeding: de kosten genoemd in de Overeenkomst die onder bepaalde
  omstandigheden zoals omschreven in deze algemene voorwaarden in rekening
  worden gebracht bij de Klant.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en
  verbintenissen tussen Van Dijk TD en de Klant op grond waarvan Van Dijk TD het Apparaat en aanvullende diensten aan de Klant ter beschikking stelt op grond van de Overeenkomst, vanaf het ogenblik dat Van Dijk TD hiertoe een aanbod doet dan wel dat de Klant aan Van Dijk TD om een aanbieding vraagt. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende en opvolgende Overeenkomsten tussen Van Dijk TD en de Klant.
 2. Van Dijk TD wijst uitdrukkelijk de toepassing van enige algemene voorwaarden en/of bepalingen van de Klant af.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien dit
  schriftelijk is overeengekomen tussen de Klant en Van Dijk TD.

3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Van Dijk TD zijn vrijblijvend en herroepbaar. Als in het aanbod een kennelijke fout of vergissing staat kan de Klant daaraan geen rechten ontlenen.
 2. Via de Website kan de Klant een Overeenkomst afsluiten. De Klant dient daarvoor alle verzochte informatie volledig en correct aan te leveren en kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan alle gestelde voorwaarden.
 3. Van Dijk TD kan de kredietwaardigheid van de Klant toetsen en op basis daarvan extra voorwaarden stellen of weigeren om met de Klant een Overeenkomst af te sluiten.
 4. Van Dijk TD heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, te ontbinden of op te zeggen naar eigen inzicht, zonder dat Van Dijk TD enige vergoeding is verschuldigd en zonder opgave van een specifieke reden; Van Dijk TD kan deze rechten altijd uitoefenen in de gevallen waarin de Klant onvolledige of incorrecte informatie heeft verstrekt of wanneer Van Dijk TD twijfelt over de kredietwaardigheid van de Klant.
 5. Het sluiten van een Overeenkomst is niet mogelijk indien de Klant:
  a. onvoldoende kredietwaardig is;
  b. bezorging van het Apparaat op één van de Waddeneilanden plaats moet
  vinden ;
  c. jonger is dan 18 jaar;
  d. niet (langer) voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst;
  e. geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat tenzij de
  bewindvoerder schriftelijk akkoord gaat.
 6. De Klant stemt ermee in dat Van Dijk TD het Apparaat op elk moment door een soortgelijk product mag vervangen.
 7. De Klant kan de Overeenkomst met Van Dijk TD binnen de bedenktermijn van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Artikel 9, waarin de bepalingen over de teruggave van het Apparaat zijn opgenomen, is dan ook van toepassing.
 8. Van Dijk TD behoudt zich het recht voor om een maximaal aantal Abonnementen dat een klant per productgroep kan afnemen vast te stellen en/of te wijzigen.

4. Maandbedrag, eenmalige kosten en betaling

 1. De Klant is het Maandbedrag en de eenmalige kosten verschuldigd op het moment dat de Klant het Abonnement bij Van Dijk TD afsluit. De Klant betaalt het Maandbedrag zoals vermeld op de Website en in de Overeenkomst telkens voorafgaand aan de toepasselijke maand via automatische incasso waarvoor de Klant aan Van Dijk TD toestemming heeft gegeven. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief bijkomende kosten die op de Website en/of in de Overeenkomst staan vermeld.
 2. Van Dijk TD heeft eveneens het recht om het Maandbedrag eenzijdig te wijzigen; in dat geval mag de Klant de Overeenkomst opzeggen.
 3. Het Maandbedrag omvat de vergoeding voor het Abonnement, zoals omschreven in de Overeenkomst. De Klant krijgt voor de eerste maand een pro-rata korting voor de dagen dat de Klant het Apparaat niet heeft kunnen gebruiken.
 4. Indien betaling van het Maandbedrag niet kan plaatsvinden via automatische incasso is de Klant van rechtswege in verzuim en schiet de Klant tekort in de verplichtingen naar Van Dijk TD. Van Dijk TD zal de Klant dan verzoeken om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien betaling na deze termijn uitblijft is de Klant de wettelijke rente voor consumententransacties aan Van Dijk TD verschuldigd over het openstaande opeisbare bedrag.
 5. Indien binnen 14 dagen na het in artikel 4.3 genoemde betalingsverzoek het Maandbedrag, inclusief alle bijkomende kosten, niet door de Klant zijn voldaan, kan Van Dijk TD de vordering uit handen geven. In dat geval dient de Klant tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. Bij de buitengerechtelijke incassokosten houdt Van Dijk TD zich aan de volgende richtlijnen: maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
 6. Bij niet-tijdige betaling heeft Van Dijk TD het recht om het Apparaat op afstand uit te zetten of te blokkeren, en om verplaatsing, onderhoud en reparatie op te schorten.
 7. De Klant is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen uit welke hoofde dan ook.

5. Aflevering en Gebruik van het Apparaat

 1. Bij een Apparaat dat door Van Dijk TD wordt bezorgd en/of geïnstalleerd bij de Klant, bepaalt de Klant zelf de aflever- en installatiedag van het Apparaat via de Website, of maakt Van Dijk TD in overleg met de Klant een afspraak voor aflevering en installatie van het Apparaat. De aflevering en installatie zijn kosteloos, tenzij materialen zoals een verhuislift of kraan nodig zijn. De Klant is verplicht om alle bijzonderheden die de aflevering of installatie kunnen beïnvloeden tijdig door te geven aan Van Dijk TD. Van Dijk TD neemt het oude apparaat kosteloos mee indien gewenst. Op de betreffende productpagina van een Apparaat staat steeds vermeld of het Apparaat bezorgd en/of geïnstalleerd wordt.
 2. De Klant zal het Apparaat na ontvangst en in ieder geval voor het eerste gebruik controleren. Bij schade of slechte staat van het Apparaat zal de Klant meteen contact opnemen met Van Dijk TD.
 3. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht binnen de bedenktermijn van 30 dagen wordt een Vergoeding bij de Klant in rekening gebracht als het Apparaat niet, beschadigd, of onvolledig wordt teruggegeven aan Van Dijk TD. Deze Vergoeding bestaat uit de vervangingswaarde van het Apparaat.
 4. De Klant gedraagt zich als een goed huurder, gaat zorgvuldig met het Apparaat om, o.a. door het deugdelijk tegen diefstal en/of beschadigingen te beveiligen, instructies van Van Dijk TD en de fabrikant op te volgen, geen wijzigingen op of in het Apparaat aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen en de omvang van eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.
 5. De Klant dient het Apparaat te gebruiken overeenkomstig de instructies van Van Dijk TD en de gebruiksaanwijzing van het Apparaat. De Klant stelt het Apparaat niet ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden. Als de Klant het Apparaat ter beschikking stelt aan derden voor niet-commerciële doeleinden, houdt de Klant toezicht op de zorgvuldigheid waarmee derden met het Apparaat omgaan. De Klant blijft volledig aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik door derden.
 6. Het Apparaat blijft altijd eigendom van Van Dijk TD. De Klant verhuurt het Apparaat niet onder en is niet gerechtigd het Apparaat in eigendom over te dragen aan een derde of om het Apparaat met een beperkt recht te bezwaren dan wel onderhouds-, reparatie- en herstelwerkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. Bij het niet naleven van deze verplichting is Van Dijk TD zonder enige aankondiging of ingebrekestelling, altijd gerechtigd om het Apparaat terug te
  (laten) halen. De kosten komen dan volledig voor rekening van de Klant.
 7. De Klant verklaart ermee bekend te zijn en stemt ermee in dat het eigendom van het Apparaat en de Overeenkomst bij een derde kan komen te liggen of dat het Apparaat wordt verpand aan een derde. De Klant zal het Apparaat op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat de Klant enig retentierecht kan inroepen, wanneer de derde als eigenaar of pandhouder de afgifte van het Apparaat zal vorderen op grond van de niet-nakoming van de verplichtingen van Van Dijk TD tegenover die derde. Als gevolg van deze opeising wordt de Overeenkomst automatisch en met onmiddellijke ingang ontbonden.
 8. Indien de derde eigenaar is geworden van het Apparaat of het eigendom heeft verkregen en de derde de Overeenkomst zou willen voortzetten, stemt de Klant in met de overdracht van de Overeenkomst van Van Dijk TD aan deze derde. De Klant heeft dan altijd het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

6. Garantie, reparatie, onderhoud en verlies van het Apparaat

 1. Van Dijk TD garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het Apparaat en de samenhangende diensten. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onjuist Gebruik. Als er geen sprake is van onjuist Gebruik zal Van Dijk TD een kapot Apparaat repareren of vervangen.
 2. Van Dijk TD verricht noodzakelijk onderhoud en reparaties aan het Apparaat of laat dit door een derde partij uitvoeren. De kosten van onderhoud en reparaties komen voor rekening van Van Dijk TD tenzij deze het gevolg zijn van onjuist Gebruik door de Klant. In geval van onjuist Gebruik door de Klant, komen de kosten voor onderhoud, reparatie en/of vervanging voor rekening van de Klant. Van Dijk TD heeft het recht om onderhoud en reparaties op te schorten indien de Klant tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
 3. Reparaties en het omwisselen van je Apparaat wordt altijd binnen een redelijke termijn uitgevoerd. Reparaties worden bij de Klant uitgevoerd of bij het Locatie van Van Dijk TD. Indien Van Dijk TD het Apparaat moet meenemen zal Van Dijk TD voor een vervangend soortgelijk Apparaat zorgen, tenzij het Apparaat onjuist is gebruikt. Indien het Apparaat niet kan worden gerepareerd zal Van Dijk TD binnen een redelijke termijn zorgen voor een vervangend soortgelijk Apparaat.
 4. Wanneer het Apparaat defect of beschadigd is geraakt door een van buiten komende oorzaak (zoals water of brandschade) is de Klant aansprakelijk voor de kosten die Van Dijk TD moet maken om het Apparaat te repareren of te vervangen.
 5. De Klant verricht zelf geen reparaties aan het Apparaat en/of laat daaraan geen reparaties verrichten, tenzij Van Dijk TD hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 6. De Klant biedt Van Dijk TD of diens vertegenwoordiger op eerste verzoek de mogelijkheid om het Apparaat te inspecteren.
 7. De Klant stelt Van Dijk TD binnen 5 dagen op de hoogte van (het vermoeden van) enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Apparaat. Deze termijn geldt ook wanneer de Klant weet of kon vermoeden dat het Apparaat mogelijk is beschadigd of defect is geraakt door externe invloeden of omstandigheden van buitenaf. Van Dijk TD is niet aansprakelijk voor enige schade die aan of door het Apparaat
  ontstaat door te late melding.
 8. Bij vermissing en/of schade aan het Apparaat door diefstal en/of vandalisme doet de Klant binnen 48 uur aangifte bij de politie en verstrekt Van Dijk TD meteen daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte door dit te mailen naar Info@vandijktd.nl. Na aangifte heeft de Klant recht op een vervangend soortgelijk Apparaat overeenkomstig de voorwaarden uit artikel 7.5 van deze Algemene Voorwaarden.
 9. De Klant mag een witgoed-Apparaat niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Dijk TD verplaatsen naar een ander adres (bijv. door een verhuizing) dan het opgegeven bezorgadres en geeft het Apparaat niet aan een derde in gebruik. Verhuizing van een Apparaat waarvoor de verhuisservice wordt aangeboden en kan hiervoor contact opnemen met Van Dijk TD.

7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Van Dijk TD is beperkt tot de in artikel 6 omschreven verplichtingen. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook, waaronder de vergoeding van gevolgschade, is voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.
 2. Naast hetgeen is bepaald in artikel 7.1, is Van Dijk TD alleen aansprakelijk voor directe schade van de Klant. Daaronder wordt verstaan de persoons- of zaakschade die de Klant heeft geleden als direct gevolg van de gebeurtenis die schade heeft veroorzaakt. De aansprakelijkheid van Van Dijk TD per jaar is nooit hoger dan maximaal het bedrag dat gelijkstaat aan de hoogte van het Maandbedrag van de zes maanden voorafgaand aan het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt.
 3. Van Dijk TD is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overige bedrijfs- of economische schade en /of andere indirecte schade.
 4. Artikel 7.2 is niet van toepassing wanneer schade van de Klant het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Van Dijk TD.
 5. In geval van diefstal kan door Van Dijk TD een vervangend Apparaat aan de Klant ter beschikking worden gesteld als de Klant binnen 48 uur aangifte heeft gedaan van de diefstal en de Klant een vergoeding van vijf maal het Maandbedrag aan Van Dijk TD heeft betaald. In het geval van diefstal van het vervangend Apparaat dat na een eerste diefstal door Van Dijk TD is geleverd, is de Klant de volledig vervangingswaarde van het Apparaat aan Van Dijk TD verschuldigd en is Van Dijk TD gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen.
 6. De Klant vrijwaart Van Dijk TD voor enige aanspraak van derden in verband met schade die het gevolg is van onjuist Gebruik van het Apparaat of het anderszins in strijd met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden handelen door de Klant.

8. Huurperiode, omruiling en voortijdige beëindiging

 1. Partijen komen in de Overeenkomst de minimale looptijd overeen tijdens welke de Overeenkomst niet kan worden opgezegd, tenzij de mogelijkheid om alsnog binnen deze periode te beëindigen voortvloeit uit dit artikel. Na afloop van deze minimale looptijd wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. Na de minimale looptijd kan iedere partij de Overeenkomst opzeggen per mail met een opzegtermijn van één maand.
 3. Van Dijk TD heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder ingebrekestelling en zonder verplichting om kosten of schade van de Klant te vergoeden, indien:
  a. de Klant insolvent is of dreigt te worden;
  b. surséance van betaling wordt verleend dan wel het faillissement van de Klant dreigt te worden aangevraagd;
  c. beslag wordt gelegd of dreigt bij de Klant op de locatie waar het Apparaat zich bevindt;
  d. een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling voor de Klant is ingediend;
  e. er sprake is van wanbetaling door de Klant;
  f. de Klant komt te overlijden;
  g. de Klant niet meer op zijn opgegeven woonadres verblijft;
  h. de Klant onder curatele is of zal worden gesteld;
  i. de Klant onjuiste informatie heeft verstrekt waardoor Van Dijk TD niet (onder dezelfde voorwaarden) de Overeenkomst zou zijn aangegaan;
  j. de Klant het product niet meer in het bezit heeft.
  De Klant stelt Van Dijk TD binnen 24 uur op de hoogte indien zich één van de hiervoor genoemde situaties zich voordoet en informeert de curator, bewindvoerder of deurwaarder meteen van het feit dat het Apparaat eigendom is van Van Dijk TD.
 4. Na verloop van de bedenktermijn van 30 dagen zoals bedoeld in artikel 3.7 heeft Van Dijk TD bij tussentijdse beëindiging gedurende de minimale looptijd het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:
  a. de Maandbedragen over de resterende looptijd van de Overeenkomst;
  b. de vervangingswaarde van het Apparaat indien het Apparaat niet of onvolledig binnen 14 dagen na beëindiging aan Van Dijk TD wordt teruggegeven. Van Dijk TD stelt deze waarde eenzijdig vast.

9. Teruggave Apparaat

 1. 1. Bij beëindiging van de Overeenkomst op wat voor grond dan ook, dan wel in geval van herroeping van de Overeenkomst door de Klant binnen de bedenktermijn, geeft de Klant het Apparaat op eerste verzoek terug aan Van Dijk TD of stelt Van Dijk TD in staat het Apparaat bij de Klant op te halen als Van Dijk TD dit aanbiedt. De Klant garandeert dat het Apparaat in oorspronkelijke, deugdelijke en complete staat is, inclusief de daarbij behorende accessoires. Van Dijk TD heeft het recht om het Apparaat meteen op te halen bij de Klant.
 2. Indien de Klant het Apparaat (bij het innamemoment) niet, beschadigd, of onvolledig teruggeeft aan Van Dijk TD, is de Klant de kosten voor reparatie of indien reparatie niet mogelijk is, de vervangingswaarde van het Apparaat verschuldigd. Deze waarde wordt door Van Dijk TD vastgesteld en geïncasseerd.

10. Overig

 1. Van Dijk TD kan alle rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst altijd overdragen aan derden.
 2. De Klant mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van Van Dijk TD.
 3. Van Dijk TD heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van Dijk TD zal elke materiële wijziging van de algemene voorwaarden ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding aan de Klant meedelen. De Klant heeft vervolgens het recht om de Overeenkomst op te zeggen tot de datum van de inwerkingtreding. Indien de Klant hiervan geen gebruik maakt, wordt de Overeenkomst voortgezet onder de nieuwe algemene voorwaarden.
 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, nietafdwingbaar of onwettig is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 5. Van Dijk TD verwerkt persoonsgegevens die de Klant aan Van Dijk TD verstrekt en gegevens die Van Dijk TD verzameld voor de uitvoering van de Overeenkomst, het leveren van aanvullende diensten en het vaststellen van vergoedingen. In dit kader kan Van Dijk TD gegevens aan derden ter beschikking stellen. Voor meer informatie
  en de rechten die de Klant heeft kan de Klant het privacy statement op de Website nalezen (https://www.vandijktd.nl/).
 6. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen vallen onder exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Breda.
× Stuur een appje!